česky slovesky

ISO 50001 verzus energetický audit

V SR sa problematike energetického auditu týka zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jeho posledná novelizácia bola vykonaná zákonom č. 4/2019 Z.z. s účinnosťou od 01.02.2019.

Čo z toho vyplýva?

Podnikateľ, ktorý nie je malým alebo stredným podnikom a má zavedený a akreditovanou osobou certifikovaný systém energetického manažérstva alebo systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001, ktorého súčasťou je energetický audit, potom nie je povinný spracovať energetický audit podľa § 14 odst. 1a) zákona č. 321/2014 Z.z..

;Postup pri rozširovaní ISO 14001 o ISO 50001 bude zhodný s postupom implementácie iných systémových noriem a budovaní iných integrovaných systémov riadenia:Postup pri rozširovaní ISO 14001 o ISO 50001 bude zhodný s postupom implementácie iných systémových noriem a budovaní iných integrovaných systémov riadenia:

 • Stanovenie vízie, politiky, energetických zámerov, cieľov a akčných plánov energetického manažérstva;
 • Stanovenie časového horizontu, čiastkových etáp;
 • Stanovenie zodpovednosti, právomocí, povinností v projekte;
 • Vyčíslenie a uvoľnenie zdrojov;
 • Analýza súčasného stavu a stanovenie rozdielu medzi súčasným a cieľovým stavom systému riadenia (porovnanie požiadaviek noriem);
 • Aktualizácia registra právnych (a iných) požiadaviek;
 • Zabezpečenie plnenia požiadaviek (opatrení) z toho vyplývajúcich;
 • Revízia / rozšírenie dokumentácie EMS a doplnenie nových dokumentov podľa požiadaviek normy ISO 50001;
 • Revízia podkladov pre školenia;
 • Školenie zamestnancov z požiadaviek normy a revidovanej dokumentácie;
 • Informácie zainteresovaným stranám (dodávatelia, zákazníci, prenajímatelia...);
 • Zavedenie postupov do praxe (riadenie prevádzky);
 • Školenie interných audítorov podľa nových požiadaviek;
 • Aktualizácia programu interných auditov, realizácia interných auditov;
 • Preskúmanie systému manažmentom;
 • Externý audit certifikačným orgánom a získanie nového certifikátu.

« späť na ISO 50001

AKTUALITY

Akreditácia podľa STN EN ISO 50001:2020

01.04.2020Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group získal akreditáciu k...
podrobnosti

Akreditácia podľa STN EN ISO 9001:2016 + MP SK-PK – verzia 2019

01.04.2020Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group získal akreditáciu...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

SKÚŠOBNÉ STREDISKO