česky slovensky

Aktuality

Vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834

01.07.2022Radi by sme Vás informovali, že v auguste 2021 vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834 – Požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových materiálov. Toto vydanie nahradzuje radu noriem STN EN ISO 3834 z júla 2006. Bližšie informácie nájdete tu.

Vyšla revidovaná norma ČSN 01 0391:2021

01.07.2022Dovoľujeme si Vás informovať, že v auguste 2021 vyšla revidovaná norma pro systémy manažmentu spoločenskej zodpovednosti ČSN 01 0391:2021 - Požiadavky. Toto vydanie nahradzuje normu ČSN 01 0391:2013. Bližší informácie nájdete tu.

Akreditácia podľa STN EN ISO/IEC 27001:2014

24.05.2021Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group plní požiadavky STN EN ISO/IEC 17021-1:2018 v spojení s STN EN ISO/IEC 27006:2021.

Akreditácia podľa STN EN ISO 50001:2020

01.04.2020Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group získal akreditáciu k vykonávaniu certifikácie systémov manažérstva podľa normy STN EN ISO 50001:2020

Akreditácia podľa STN EN ISO 9001:2016 + MP SK-PK – verzia 2019

01.04.2020Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group získal akreditáciu podľa STN EN ISO 9001:2016 s využitím pokynov stanovených v metodickom pokyne „Systém kvality v obore pozemných komunikácií (MP SK-PK)“ – verzia 2019 zo dňa 20.12.2019.

Vyšla revidovaná norma STN EN ISO 50001:2020

30.03.2020Radi by sme vás informovali, že vo februári 2020 vyšla revidovaná norma pre systémy energetického manažérstva STN EN ISO 50001:2020 (idt. ISO 50001:2018), ktorá nahrádza normu STN EN ISO 50001:2019.

Vyšiel nový metodický pokyn SK-PK

30.12.2019Vyšiel nový Metodický pokyn MD ČR „Systém kvality v obore pozemných komunikácií (MP SK-PK)“ – verzia 2019 platný od 20.12.2019.

Akreditácia OHSMS podľa ISO 45001 od ČIA

02.07.2019Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group získal akreditáciu k vykonávaniu certifikácie systémov manažérstva podľa normy STN ISO 45001:2019.

Vyšla revidovaná norma STN EN ISO 19011:2019

02.07.2019Vážení zákazníci, vážení obchodní partneri, radi by sme Vás touto cestou oboznámili s tým, že v júni 2019 vyšla revidovaná norma STN EN ISO 19011:2019 – Norma pre auditovanie systémov manažérstva. Toto vydanie nahrádza normu STN EN ISO 19011:2012. Tato medzinárodná norma nestanovuje požiadavky, ale poskytuje návod k riadeniu programu auditov, plánovaniu a vykonávaniu auditov systému manažérstva, aj ku kompetenciám a hodnoteniu audítora a tímu audítorov.

Vyšla norma STN ISO 45001:2019

03.05.2019Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že vo februári 2019 vyšla nová norma pre systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN ISO 45001:2019 (idt. ISO 45001:2018), ktorá nahrádza STN OHSAS 18001:2008.

Revidovaná norma pre systémy manažerstva kvality

12.02.2016Vážení zákazníci/vážení obchodní partneri, radi by sme Vám touto cestou oznámili, že vo februári 2016 vyšla revidovaná norma pre systémy manažérstva kvality, a to STN EN ISO 9001:2016 (idt. ISO 9001:2015), Systém manažérstva kvality – Požiadavky; a v apríli 2016 je plánované vydanie revidovanej normy pre systém environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2016 (idt. ISO 14001:2015), Systém environmentálneho manažérstva – Požiadavky s návodom na použitie. Tieto vydania nahradzujú predchádzajúce verzie.

Bližšie informácie k prechodnému obdobiu nájdete tu.

Odborné školenia

12.02.2016V súvislosti s revíziami noriem ISO 9001 a ISO 14001 Vás pozývame na odborné školenia, ktoré realizuje naša spoločnosť.
Revízia normy STN EN ISO 9001:2016
Revízia normy ISO 14001:2015

Ďalšie termíny školenia priebežne vypisujeme na našich webových stránkach.

Zasielanie správ z auditu elektronicky

29.01.2015Pre zjednodušenie a urýchlenie procesu komunikácie s certifikačným orgánom EURO CERT group v rámci posudzovania zhody a certifikácie posielame správy z auditu elektronicky. Dokumenty sú zasielané s príslušnou autorizáciou na kontaktné údaje uvedené v žiadosti o certifikáciu. Zákazníci tak majú prehľad o zisteniach z auditu bez zbytočného predĺženia a v bežne dostupnom formáte.

Školenie STN EN ISO 19011:2012

03.09.2012Pripravili sme pre vás školenie „Výklad normy STN EN ISO 19011:2012“, ktoré obsahuje podrobný komentár k zmenám revízie STN EN ISO 19011:2012 „Návod na auditovanie systému manažérstva“. Školenie sa uskutoční dňa 25.09.2012 v Košiciach. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.

Vyšlo druhé vydanie STN EN ISO 19011:2012

08.06.2012V máji 2012 vyšlo druhé vydanie normy STN EN ISO 19011:2012: „Návod na auditovanie systému manažérstva“ . Táto norma poskytuje návod pre interné audity vrátanie stanovenia zásad auditovania, riadenia a vykonávania auditov, identifikáciu rizík, oproti predchádzajúcej verzii z roku 2002 podstatne rozpracováva a upresňuje požiadavky v oblasti hodnotenia spôsobilosti osôb zapojených do procesu auditovania. Pripravujeme pre vás školenie obsahujúce podrobný komentár k zmenám, ktoré budú mať dopad na interný audit.

Reakreditácia

22.05.2012Certifikačný orgán EURO CERT SK, s.r.o. pre certifikáciu systémov manažérstva kvality bol v priebehu marca 2012 úspešne reakreditovaný podľa normy ISO/IEC 17021:2011.

AKTUALITY

Vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834

01.07.2022Radi by sme Vás informovali, že v auguste 2021 vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834 –...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma ČSN 01 0391:2021

01.07.2022Dovoľujeme si Vás informovať, že v auguste 2021 vyšla revidovaná norma pro systémy...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

Certifikační orgán

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy