česky slovensky

Všeobecné obchodné a organizačné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné a organizačné podmienky (ďalej v texte iba "VOOP") sú platné v rámci otvorených vzdelávacích akcií (ďalej v texte iba "školení") usporiadaných školiacim strediskom spoločnosti EURO CERT SK, s.r.o.

1 Všeobecné organizačné podmienky

 1. Vyplnené prihlášky pošlite poštou alebo e-mailom na info@eurocert.sk.
 2. Vaša prihláška je záväznou objednávkou, jej odoslaním zároveň akceptujete tieto VOOP.
 3. Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania školenia, prihlášky po tomto termíne konzultujte telefonicky.
 4. Prijaté prihlášky Vám potvrdíme e-mailom, prípadne telefonicky. V prílohe e-mailu nájdete organizačné informácie. Prihlášky sú zaradzované podľa termínu doručenia. V prípade prekročenia kapacity školenia Vám ponúkneme náhradné riešenie.
 5. Vyhradzujeme si právo zmeny lektora, dátumu konania, úpravy programu event. zrušení školenia pri nízkom záujme a/alebo zásahu vyššej moci. Všetkých prihlásených účastníkov budeme v takom prípade informovať 7 kalendárnych dní pred termínom konania školenia .
 6. Zálohovú faktúru dostanete v dostatočnom časovom predstihu pred konaním školenia.
 7. Školenie sa uskutoční len v prípade, že sa prihlásia minimálne piati účastníci.
 8. Prihlasovateľ potvrdzuje správnosť a úplnosť všetkých údajov uvedených v prihláške.
 9. Prihlasovateľ súhlasí so zasielaním obchodných oznámení o ponukách EURO CERT SK, s.r.o.. Ak si neželáte ďalej dostávať od nás ponuku našich vzdelávacích programov či školení, vyznačte to v prihláške v príslušnej časti („súhlas so zasielaním obchodných oznámení“).
 10. Prihlasovateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov spoločnosťou EURO CERT SK, s.r.o. v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2 Úhrada nákladov za školenie

 1. Úhrada zálohovou faktúrou
 2. Zálohové listy a daňové doklady (faktúry) za platby zasielame elektronicky na e-mail uvedený v prihláške. Po dohode predom môže byť zaslaný daňový doklad v papierovej podobe.
 3. Platba musí byť pripísaná na náš účet najneskôr 1 kalendárny deň pred konaním školenia.
 4. V prípade Vašej neúčasti z dôvodu napr. choroby alebo pracovného vyťaženia je možné vyslať na školenie náhradníka. Poplatok za školenie nevraciame.

3 Storno podmienky

 1. Prihlášku je možné stornovať 7 kalendárnych dní pred konaním školenia.
 2. V prípade, že sa účastník odhlási menej než 7 kalendárnych dní pred konaním školenia, požadujeme storno poplatok vo výške 50% ceny.
 3. Podľa potreby môžete po dohode vyslať náhradníka.

4 Podrobné informácie o školení

 1. Konkrétne podrobnosti a špecifikácie školenia vrátane podrobnej osnovy, rozsahu a priebehu nájdete vždy v „Podrobnej informácii o školení“ v sekcii TERMÍNY ŠKOLENÍ.
 2. Súčasťou školenia je študijný materiál či pracovný materiál spracovaný prednášajúcim (pri vybraných školeniach, pri ktorých je táto skutočnosť uvedená v „Podrobnej informácii o školení“), ďalej občerstvenie v priebehu prestávok (pozn.: teplý obed nie je zahrnutý v cene školenia), a „Osvedčenie“ o účasti na školení.

5 Priebeh školení

 1. Prezentácia účastníkov prebieha pol hodiny pred vlastným zahájením školenia - prosíme účastníkov o dodržanie tohoto predstihu.
 2. Vstup na školenie bude umožnený len po úhrade nákladov podľa bodu 2 týchto VOOP. V prípade, že nebude úhrada nákladov pripísaná na účet spoločnosti EURO CERT SK, s.r.o. v súlade so zálohovou faktúrou najneskôr deň pred termínom konania školenia, pri registrácii, ktorá prebieha pol hodiny pred vlastným zahájením školenia, je nutné preukázať úhradu formou kópie výpisu z bankového účtu alebo bankou potvrdeným príkazom k úhrade o prebehnutí platby.
 3. V priebehu prednášok sú pravidelne organizované krátke prestávky v intervaloch závislých na priebehu školenia.

6 Platnosť Všeobecných podmienok

Tieto podmienky sú platné od 1.8.2015.

Všeobecné obchodné podmienky (pdf)

AKTUALITY

Vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834

01.07.2022Radi by sme Vás informovali, že v auguste 2021 vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834 –...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma ČSN 01 0391:2021

01.07.2022Dovoľujeme si Vás informovať, že v auguste 2021 vyšla revidovaná norma pro systémy...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

Certifikační orgán

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy