česky slovesky

Čo znamená pojem "energetický audit"?

Energetický audit je jednou z požiadaviek zákona č. 321/2014 Z.z., o energetickej efektívnosti. Je to systematický, nezávislý a dokumentovaný proces, v ktorom zhromažďuje odborne spôsobilá osoba všetky dostupné údaje o energetickej účinnosti, vykonáva ich analýzu, poukazuje na zjavné i skryté nedostatky a odporúča následné opatrenia. Jeho výsledkom je písomná správa so stanoveným obsahom.

Pojem energetický audit je upravený zákonom č. 321/2014 Z.z., o energetickej efektívnosti nasledovne:

 • Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie v budove, v skupine budov, v priemyselnej prevádzke, v obchodnej prevádzke alebo v zariadení na poskytovanie súkromných služieb alebo verejných služieb; energetický audit musí byť vyvážený, reprezentatívny a založený na ekonomickom, environmentálnom a technickom hodnotení zohľadňujúcom životný cyklus výrobkov a služieb.
 • Energetický audit vykonáva energetický audítor.
 • Veľký podnik je povinný zabezpečiť vykonanie:
  o energetického auditu aspoň raz za štyri roky alebo
  o energetického auditu, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva alebo systému environmentálneho manažérstva vypracovaného energetickým audítorom v rozsahu energetického auditu.
 • Výstupom z energetického auditu je písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list.
 • Veľký podnik je povinný uchovávať písomnú správu z energetického auditu a podklady použité pri energetickom audite do vykonania ďalšieho energetického auditu
 • Spotrebiteľ energie v priemysle a v pôdohospodárstve je povinný vyhodnotiť energetickú náročnosť výroby energetickým auditom. Povinnosť absolvovať energetický audit sa týkal všetkých priemyselných firiem na Slovensku s celoročnou spotrebou energie od 5 500 do 20 000 MWh. Povinný bol aj pre pôdohospodárov. V ich prípade bol dolný limit stanovený na 2 500 MWh a horný limit na 10 000 MWh.
 • Spotrebiteľ energie v priemysle a v pôdohospodárstve je povinný aktualizovať energetickú náročnosť energetickým auditom raz za päť rokov.
 • Energetický audit na vyhodnotenie energetickej náročnosti výroby vykonáva energetický audítor.
 • Energetická certifikácia budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z., sa považuje za energetický audit podľa tohto zákona.

Obsah a spôsob spracovania energetického auditu a jeho rozsah stanovuje Vyhláška MH SR č. 179/2015 o energetickom audite

« späť na ISO 50001

AKTUALITY

Akreditácia podľa STN EN ISO 50001:2020

01.04.2020Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group získal akreditáciu k...
podrobnosti

Akreditácia podľa STN EN ISO 9001:2016 + MP SK-PK – verzia 2019

01.04.2020Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group získal akreditáciu...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

SKÚŠOBNÉ STREDISKO