česky slovesky

Systém kvality pozemných komunikácií (SJ – PK)

Zaistíme Vám všetky nutné činnosti spojené so získaním certifikátu spôsobilosti (predtým tiež „Preukaz spôsobilosti“) k vykonávaniu vybraných činností / technologických procesov v oblasti pozemných komunikácií.

Postup certifikácie SJ - PK

Certifikáciu systému kvality pozemných komunikácií (tzv. systém „SJ – PK“), resp. overenie spôsobilosti k vykonávaniu vybraných činností / technologických procesov zhotoviteľov, sa vykonáva spravidla v rámci auditu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001.

Okrem požiadaviek normy ČSN EN ISO 9001 sú súčasťou posudzovania príslušné požiadavky súvisiacich noriem (ČSN EN ISO, ČSN EN, ČSN, ISO/IEC….), relevantné právne predpisy (napr. zákon č. 183/2006 Zb., v pl. zn.) a odborové technické predpisy.

Čo prináša certifikácia SJ-PK v organizácii

Certifikát SJ-PK obsahuje okrem štandardných informácií prílohu bližšie špecifikujúcu predmet certifikácie.

Spôsobilosť podľa časti II/1: Projektové práce stanovuje požiadavky na spôsobilosť dodávateľa k zabezpečeniu kvality projektových prác pre stavby a práce na pozemných komunikáciách, inžinierskych činností v odbore PK a ďalších konzultačných služieb.

Spôsobilosť podľa časti II/2: Prieskumné a diagnostické práce stanovuje požiadavky na spôsobilosť dodávateľa k zabezpečeniu kvality vykonávaných prieskumných a diagnostických prác súvisiacich s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemných komunikácií.

Spôsobilosť podľa časti II/4: Vykonávanie diaľničných a stavebných prác stanovuje požiadavky na spôsobilosť dodávateľa k zabezpečovaniu kvality diaľničných a stavebných prác na pozemných komunikáciách.

Viac informácií viď www.pjpk.cz a Metodický pokyn MD: „Systém kvality v obore pozemných komunikácií (SJ-PK) č. j. 20840/01-120 z 10. apríla 2001 (Vestník dopravy 9 z 2. mája 2001) v znení zmien č. j. 30678/01-123 zo dňa 20. decembra 2001 (Vestník dopravy 1 z 10. januára 2002), č. j. 47/2003-120-RS/1 zo dňa 31. januára 2003 (Vestník dopravy 4 z 19. februára 2003), č. j. 174/05-120- RS/1 zo dňa 1. apríla 2005 (Vestník dopravy 9 z 27. apríla 2005) a č. j. 678/2008-910-IPK/1 zo dňa 1. augusta 2008 (úplné znenie vrátane opravy tlačových chýb bolo vyhlásené pod č. j. 678/2008-910-IPK/2 vo Vestníku dopravy 18 z 27. augusta 2008), zmeny č. j. 980/2010-910-IPK/1 zo dňa 9. novembra 2010 (úplné znenie bolo vyhlásené pod č. j. 980/2010-910-IPK/2 vo Vestníku dopravy 25 z 1. decembra 2010), zmeny č. j. 1/2013-120- TN/1 z 3. januára 2013 (úplné znenie bolo vyhlásené pod č. j. 1/2013-120-TN/2 vo Vestníku dopravy 5 z 27. februára 2013), zmeny č. j. 65/2019-120-TN/1 zo dňa 25. septembra 2019 a zmeny č. j. 65/2019-120-TN/3 zo dňa 6. decembra 2019 (úplné znenie vrátane zmeny č. j. 65/2019-120-TN/3 vyhlásené vo Vestníku dopravy č. 14/2019 dňa 20. decembra 2019). Schválené Ministerstvom dopravy, Odborom pozemných komunikácií pod č. j. 65/2019-120-TN/6 zo dňa 21. januára 2020 so súčasným zrušením Metodického pokynu SK-PK schváleného pod č. j. 65/2019-120-TN/2 zo dňa 26. septembra 2019. Táto verzia je obsahovo totožná s úplným znením vyhláseným vo Vestníku dopravy č. 14/2019, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 20. decembra 2019 (dátum účinnosti nie je vydaním tohto konsolidovaného znenia dotknutý). Zmena č. j. 65/2019-120-TN/1 (samostatne nevyhlásená) nadobudla účinnosť vyhlásením úplného znenia vo Vestníku dopravy č. 14/2019 dňa 20. decembra 2019.

Na staihnutie

Certifikácia

Žiadosť o certifikáciu 1.10.2023 (MS Word)
Dotazník 1.10.2023 (MS Word)
Príloha A žiadosti (MS Excel)

Recertifikácia

 Žiadosť a dotazník RA 1.10.2023 (MS Word)
Príloha A žiadosti (MS Excel)

 Overenie platnosti certifikátov podľa IČO

AKTUALITY

Vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022

02.10.2023Dovolujeme si Vás informovat, že v říjnu 2022 vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022 s...
podrobnosti

Vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834

01.07.2022Radi by sme Vás informovali, že v auguste 2021 vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834 –...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy

SKÚŠOBNÉ STREDISKO