česky slovesky

Systém kvality pozemných komunikácií (SK – PK)

Zaistíme Vám všetky nutné činnosti spojené so získaním certifikátu spôsobilosti (predtým tiež „Preukaz spôsobilosti“) k vykonávaniu vybraných činností / technologických procesov v oblasti pozemných komunikácií.

Postup certifikácie SK - PK

Certifikáciu systému kvality pozemných komunikácií (tzv. systém „SK – PK“), resp. overenie spôsobilosti k vykonávaniu vybraných činností / technologických procesov zhotoviteľov, sa vykonáva spravidla v rámci auditu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001, i keď posúdenie môže prebehnúť samostatne. Môžeme tak vykonať posúdenie buď v kombinácií ISO 9001 a SK – PK, alebo samostatne (výsledkom potom je príloha k platnému certifikátu podľa ISO 9001, či už vydaného certifikačným orgánom EURO CERT group, či iným akreditovaným certifikačným orgánom).

Okrem požiadaviek normy ČSN EN ISO 9001 sú súčasťou posudzovania príslušné požiadavky súvisiacich noriem (ČSN EN ISO, ČSN EN, ČSN, ISO/IEC….), relevantné právne predpisy (napr. zákon č. 183/2006 Zb., v pl. zn.) a odborové technické predpisy.

Čo prináša certifikácia SK-PK v organizácii

Spôsobilosť pre vykonávanie cestných a stavebných prác na pozemných komunikáciách sa preukazuje v prípade, že vykonávané práce sú z okruhu technologických procesov uvedených v prílohe k II/4 Metodického pokynu MD. Tieto technologické procesy musia byť písomne dokumentované technologickými postupmi/predpismi, ktoré vychádzajú z ČSN, ČSN EN, ČSN P ENV, TKP, TP MD. Overenie príslušných dokumentovaných technologických postupov/predpisov a ich dodržiavanie zhotoviteľom je potom súčasťou auditu. Auditná správa z certifikačného auditu potom okrem iného obsahuje komentár k splneniu požiadaviek SK-PK na základe príslušného metodického pokynu MD.

Certifikát SK-PK obsahuje okrem štandardných informácií prílohu bližšie špecifikujúcu predmet certifikácie.

Viac informácií viď www.pjpk.cz a Metodický pokyn MD: „Systém kvality v obore pozemných komunikácií (SK-PK) č.s. 20840/01-120 z 10.4.2001 (Vestník dopravy 9 z 2.5.2001) v znení zmien č.s. 30678/01-123 zo dňa 20.12.2001 (Vestník dopravy 1 z 10.1.2002), č.s. 47/2003-120-RS/1 zo dňa 31.1.2003 (Vestník dopravy 4 z 19.2.2003), č.s. 174/05-120-RS/1 zo dňa 1.4.2005 (Vestník dopravy 9 z 27.4.2005), č.s. 678/2008-910-IPK/1 zo dňa 1.8.2008 a opravy tlačových chýb“, v znení neskorších zmien, zmeny č.s. 980/2010-910-IPK/1 zo dňa 9. novembra 2010, a změny č.s. 1/2013 -120 -TN z 3.1.2013

Na staihnutie

Certifikácia

Žiadosť o certifikáciu 7.10.2019 (MS Word)
Dotazník 7.10.2019 (MS Word)

Recertifikácia

 Žiadosť a dotazník RA 7.10.2019 (MS Word)

 Overenie platnosti certifikátov podľa IČO

AKTUALITY

Revidovaná norma pre systémy manažerstva kvality

12.02.2016Vážení zákazníci/vážení obchodní partneri, radi by sme Vám touto cestou oznámili, že vo...
podrobnosti

Odborné školenia

12.02.2016V súvislosti s revíziami noriem ISO 9001 a ISO 14001 Vás pozývame na odborné školenia, ktoré...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

SKÚŠOBNÉ STREDISKO