česky slovesky

Spoločenská zodpovednosť firiem a jej certifikácia

Pojem "spoločenská zodpovednosť organizácií" je odvodený z anglického "Corporate Social Responsibility" (odtiaľ používaná skratka "CSR"), a v súčasnom ponímaní predstavuje vzájomne previazaný súbor činností a postupov v organizáciách zahrňujúcich oblasť sociálnu, environmentálnu a ekonomickú. Európska komisia definuje spoločenskú zodpovednosť organizácií ako "zodpovednosť podnikov za dopady ich činností na spoločnosť".

Čo zahŕňa spoločenská zodpovednosť v praxi?

Základom spoločenskej zodpovednosti organizácie je taký spôsob vedenia a budovania ich vzťahov s partnermi (zainteresovanými stranami), ktorý prispieva k zvýšeniu dôveryhodnosti, udržateľnosti, zlepšovania aspektov spoločenskej zodpovednosti. K tým patrí napríklad dodržiavanie ľudských práv, starostlivosť o zamestnancov a rovný prístup k nim, tvorba pracovných miest, celoživotné vzdelávanie, prevencia znečistenia životného prostredia, využívanie obnoviteľných zdrojov, úspora energií, vody a ostatných zdrojov, boj proti korupcii, transparentnosť, kvalita produktov i služieb.

Spoločenská zodpovednosť môže organizácii priniesť zlepšenie z hľadiska riadenia rizík, úspor nákladov, vzťahov so zákazníkmi, zamestnancami a ostatnými zainteresovanými stranami vrátane verejnosti alebo miestnych komunít.

V neposlednej rade je CSR konkurenčnou výhodou a v prípade certifikácie môže byť použitá ako podklad pre rozhodovanie pri zadávaní verejného obstarávania, výberových konaní či prideľovaní dotácií.

Na staihnutie

Certifikácia

Žiadosť o certifikáciu 1.10.2023 (MS Word)
Dotazník 1.10.2023 (MS Word)
Príloha A žiadosti (MS Excel)

Recertifikácia

 Žiadosť a dotazník RA 1.10.2023 (MS Word)
Príloha A žiadosti (MS Excel)

 Overenie platnosti certifikátov podľa IČO

AKTUALITY

Vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022

02.10.2023Dovolujeme si Vás informovat, že v říjnu 2022 vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022 s...
podrobnosti

Vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834

01.07.2022Radi by sme Vás informovali, že v auguste 2021 vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834 –...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy

SKÚŠOBNÉ STREDISKO