česky slovesky

Spoločenská zodpovednosť firiem a jej certifikácia

Pojem "spoločenská zodpovednosť organizácií" je odvodený z anglického "Corporate Social Responsibility" (odtiaľ používaná skratka "CSR"), a v súčasnom ponímaní predstavuje vzájomne previazaný súbor činností a postupov v organizáciách zahrňujúcich oblasť sociálnu, environmentálnu a ekonomickú. Európska komisia definuje spoločenskú zodpovednosť organizácií ako "zodpovednosť podnikov za dopady ich činností na spoločnosť".

Čo zahŕňa spoločenská zodpovednosť v praxi?

Základom spoločenskej zodpovednosti organizácie je taký spôsob vedenia a budovania ich vzťahov s partnermi (zainteresovanými stranami), ktorý prispieva k zvýšeniu dôveryhodnosti, udržateľnosti, zlepšovania aspektov spoločenskej zodpovednosti. K tým patrí napríklad dodržiavanie ľudských práv, starostlivosť o zamestnancov a rovný prístup k nim, tvorba pracovných miest, celoživotné vzdelávanie, prevencia znečistenia životného prostredia, využívanie obnoviteľných zdrojov, úspora energií, vody a ostatných zdrojov, boj proti korupcii, transparentnosť, kvalita produktov i služieb.

Spoločenská zodpovednosť môže organizácii priniesť zlepšenie z hľadiska riadenia rizík, úspor nákladov, vzťahov so zákazníkmi, zamestnancami a ostatnými zainteresovanými stranami vrátane verejnosti alebo miestnych komunít.

V neposlednej rade je CSR konkurenčnou výhodou a v prípade certifikácie môže byť použitá ako podklad pre rozhodovanie pri zadávaní verejného obstarávania, výberových konaní či prideľovaní dotácií.

Spoločenská zodpovednosť ako podklad pre rozhodovanie pri udeľovaní dotácií či verejného obstarávania

V Úradnom vestníku Európskej únie bola 28. marca 2014 zverejnená nová smernica o zadávaní verejného obstarávania, ktorá vstúpila do platnosti 17. apríla 2014. Lehota pre vnútroštátnu transpozíciu je stanovená do 18. apríla 2016.

Podľa tejto smernice verejní zadávatelia pri zadávaní verejného obstarávania uchádzačom vychádzajú z ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, ktorá sa stanovuje na základe ceny alebo nákladov a môže zahrňovať najlepší pomer medzi cenou a kvalitou. Ten je posudzovaný na základe kritérií, ktoré zahŕňajú:

  • Kvalitatívne hľadiská,
  • Environmentálne hľadiská,
  • Sociálne hľadiská spojené s predmetom daného verejného obstarávania.

Ak prihliadneme v tejto súvislosti k dôvodom pre možné vylúčenie z účasti v zadávacom konaní uchádzača, ku ktorým patrí napr. korupcia, pranie peňazí či detská práca, je tu priama súvislosť s aspektmi spoločenskej zodpovednosti v ekonomickej, environmentálnej i sociálnej oblasti.

Dôkazom o plnení kritérií uchádzačom v tejto oblasti potom môže byť certifikát systému manažérstva spoločenskej zodpovednosti.

Spoločenská zodpovednosť vo svete
ČSN 01 0391 a certifikácia systému manažérstva spoločenskej zodpovednosti
Postup implementácie systému manažérstva spoločenskej zodpovednosti

Na staihnutie

Certifikácia

Žiadosť o certifikáciu 1.8.2022 (MS Word)
Dotazník 1.8.2022 (MS Word)
Príloha A žiadosti (MS Excel)

Recertifikácia

 Žiadosť a dotazník RA 1.8.2022 (MS Word)
Príloha A žiadosti (MS Excel)

 Overenie platnosti certifikátov podľa IČO

AKTUALITY

Vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834

01.07.2022Radi by sme Vás informovali, že v auguste 2021 vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834 –...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma ČSN 01 0391:2021

01.07.2022Dovoľujeme si Vás informovať, že v auguste 2021 vyšla revidovaná norma pro systémy...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy

SKÚŠOBNÉ STREDISKO