česky slovesky

OHSAS 18001 / ISO 45001

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSMS)

Zaistíme Vám všetky nutné činnosti spojené so získaním certifikátu ISO 45001. Norma ISO 45001, ktorá nahradzuje OHSAS 18001, uvádza požiadavky na riadenie rizík pre BOZP. Skutočnosť, že disponujete certifikátom OHSAS 18001 dáva Vašim klientom na vedomie, že máte výrazný záujem na ochrane svojich pracovníkov. Systém riadenia Vám umožní kontrolovať Vaše riziká pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci zdokonaľovať bezpečnosť v podniku a vytvárať bezpečné prostredie pre súčasných pracovníkov a dodávateľov. Certifikát ISO 45001 Vám pomôže prilákať kvalifikované a teda i náročné pracovné sily a zlepší Váš imidž nielen na trhu práce, ale umožní systémové ošetrenie dodržovania platných právnych požiadaviek v tejto oblasti.

Od marca 2020 budú všetky certifikácie a recertifikácie vykonávané výhradne podľa ISO 45001.

Postup certifikácie

Na základe žiadosti a informácií z dotazníka vyhodnotíme stupeň pripravenosti žiadateľa k vykonaniu certifikácie. Vykonáme posúdenie dokumentovaných postupov a pravidiel (príručka kvality, smernice.

Integrovaný systém


Minimalizujte finančnú a časovú nákladovosť na posudzovanie systémov. Využite ponuku integrovaných systémov.

 Integrovaný systém

Prvý stupeň posudzovania (v organizácii)
Vykonáme preskúmanie, do akej miery je SM BOZP preverovanej organizácie dokumentovaný a zavedený. Vypracujeme správu z prvého stupňa posudzovania, v ktorej sú uvedené okolnosti a podmienky, za ktorých môže byť vykonaný audit druhého stupňa.

Druhý stupeň posudzovania
Vykonáme audit druhého stupňa, ktorého výsledky potvrdia, že organizácia dodržuje svoju politiku a ciele a ďalej, že zavedený OHSMS je v súlade so všetkými požiadavkami špecifikácie STN ISO 45001:2019.

Vypracujeme správu z druhého stupňa posudzovania. Vydáme príslušný certifikát.

Podrobnejší popis procesov – viď základné informácie o certifikácii.

Na stiahnutie

Certifikácia

Žiadosť o certifikáciu 7.10.2019 (MS Word)
Dotazník 7.10.2019 (MS Word)

Recertifikácia

 Žiadosť a dotazník RA 7.10.2019 (MS Word)

 Overenie platnosti certifikátov podľa IČO

AKTUALITY

Revidovaná norma pre systémy manažerstva kvality

12.02.2016Vážení zákazníci/vážení obchodní partneri, radi by sme Vám touto cestou oznámili, že vo...
podrobnosti

Odborné školenia

12.02.2016V súvislosti s revíziami noriem ISO 9001 a ISO 14001 Vás pozývame na odborné školenia, ktoré...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

SKÚŠOBNÉ STREDISKO