česky slovesky

ISO/IEC 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií (ISMS)

Recertifikačný audit


Disponujete platným certifikátom podľa noriem ISO alebo OHSAS? Radi Vám ponúkneme službu recertifikácie za zvýhodnenú cenu.

 Dopyt

Zaistíme Vám všetky nutné činnosti spojené so získaním certifikátu podľa ISO/IEC 27001:2013. Táto norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti informácií a organizácie týmto certifikátom môžu preukázať svoju schopnosť trvalo uplatňovať bezpečnostné opatrenia, chrániace informačné aktíva s cieľom poskytnúť istotu svojim partnerom o dostatočnej úrovni zabezpečenia informácií. Základná požiadavka: zaviesť, prevádzkovať, monitorovať, preskúmavať, udržovať a zlepšovať ISMS v súvislosti s rizikami činností organizácie.


Postup certifikácie

Na základe žiadosti a informácií z dotazníka vyhodnotíme stupeň pripravenosti žiadateľa k vykonaniu certifikácie. Formou dvojstupňového auditu vykonáme posúdenie dokumentovaných postupov a pravidiel (príručka ISMS, analýza rizík, Prehlásenie o aplikovateľnosti, postupy), na mieste posúdime rozsah a fungovanie ISMS a na záver posudzovanej organizácii oznámime výsledok posudzovania vrátane toho, či tím audítorov odporúča vydanie príslušného certifikátu. Spracujeme správu z posudzovania a predložíme ju posudzovanej organizácii. V prípade schválenia záverov výsledkov posudzovania uvedených v správe, vydáme príslušný certifikát. Podrobnejší postup procesu – viď základná informácia.

Čo prináša zavedenie ISMS v organizácii

  • zavedenie systémového prístupu do riadenia bezpečnosti informácií
  • podstatné zvýšenie dôveryhodnosti firmy a tým jednoduchšie prenikanie na nové trhy v EU
  • identifikácia rizík a nástroj pre ich elimináciu a riadenie
  • minimalizácia rizika ekonomických strát súvisiacich so zlyhaním informačnej techniky
  • minimalizácia rizika krádeže kritických podnikových informácií (know - how, dáta zákazníkov a pod.)
  • vytvorenie základu pre ďalšie zlepšovanie kvality služieb a tým úspech v konkurenčnom boji
  • vzájomne výhodné obchodné vzťahy

Na stiahnutie

Certifikácia

Žiadosť o certifikáciu 7.10.2019 (MS Word)
Dotazník 7.10.2019 (MS Word)

Recertifikácia

 Žiadosť a dotazník RA 7.10.2019 (MS Word)

 Overenie platnosti certifikátov podľa IČO

AKTUALITY

Revidovaná norma pre systémy manažerstva kvality

12.02.2016Vážení zákazníci/vážení obchodní partneri, radi by sme Vám touto cestou oznámili, že vo...
podrobnosti

Odborné školenia

12.02.2016V súvislosti s revíziami noriem ISO 9001 a ISO 14001 Vás pozývame na odborné školenia, ktoré...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

SKÚŠOBNÉ STREDISKO