česky slovesky

ISO/IEC 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií (ISMS)

Uchádzate sa o verejnú súťaž?


Chcete zvýšiť svoju konkurencieschopnosť? Výhodou je náš certifikát!

Zaistíme Vám všetky nutné činnosti spojené so získaním certifikátu podľa ISO/IEC 27001. Táto norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti informácií a organizácie týmto certifikátom môžu preukázať svoju schopnosť trvalo uplatňovať bezpečnostné opatrenia, chrániace informačné aktíva s cieľom poskytnúť istotu svojim partnerom o dostatočnej úrovni zabezpečenia informácií. Základná požiadavka: zaviesť, prevádzkovať, monitorovať, preskúmavať, udržovať a zlepšovať ISMS v súvislosti s rizikami činností organizácie.


Postup certifikácie

Na základe žiadosti a informácií z dotazníka vyhodnotíme stupeň pripravenosti žiadateľa k vykonaniu certifikácie. Formou dvojstupňového auditu vykonáme posúdenie dokumentovaných postupov a pravidiel (príručka ISMS, analýza rizík, Prehlásenie o aplikovateľnosti, postupy), na mieste posúdime rozsah a fungovanie ISMS a na záver posudzovanej organizácii oznámime výsledok posudzovania vrátane toho, či tím audítorov odporúča vydanie príslušného certifikátu. Spracujeme správu z posudzovania a predložíme ju posudzovanej organizácii. V prípade schválenia záverov výsledkov posudzovania uvedených v správe, vydáme príslušný certifikát. Podrobnejší postup procesu – viď základná informácia.

Čo prináša zavedenie ISMS v organizácii

  • zavedenie systémového prístupu do riadenia bezpečnosti informácií
  • podstatné zvýšenie dôveryhodnosti firmy a tým jednoduchšie prenikanie na nové trhy v EU
  • identifikácia rizík a nástroj pre ich elimináciu a riadenie
  • minimalizácia rizika ekonomických strát súvisiacich so zlyhaním informačnej techniky
  • minimalizácia rizika krádeže kritických podnikových informácií (know - how, dáta zákazníkov a pod.)
  • vytvorenie základu pre ďalšie zlepšovanie kvality služieb a tým úspech v konkurenčnom boji
  • vzájomne výhodné obchodné vzťahy

Na stiahnutie

Certifikácia

Žiadosť o certifikáciu 1.10.2023 (MS Word)
Dotazník 1.10.2023 (MS Word)
Príloha A žiadosti (MS Excel)

Recertifikácia

 Žiadosť a dotazník RA 1.10.2023 (MS Word)
Príloha A žiadosti (MS Excel)

 Overenie platnosti certifikátov podľa IČO

AKTUALITY

Vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022

02.10.2023Dovolujeme si Vás informovat, že v říjnu 2022 vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022 s...
podrobnosti

Vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834

01.07.2022Radi by sme Vás informovali, že v auguste 2021 vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834 –...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy

SKÚŠOBNÉ STREDISKO