česky slovesky

ISO 50001 - prehľad súvisiacich právnych predpisov

V SR sa tejto problematike týkajú hlavne nasledujúce právne predpisy:

 • Zákon č. 321/2014 Z.z., o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Zákon č. 555/2005 Z.z., o energetickej hospodárnosti budov;
 • Zákon č. 657/2004 Z.z., o tepelnej energetike;
 • Zákon č. 309/2009 Z.z., o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Zákon č. 529/2010 Z.z., o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne);
 • Vyhláška č. 422/2012 Z.z., ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole vykurovacieho systému, rozšírenej kontrole vykurovacieho systému a pri pravidelnej kontrole klimatizačného systému;
 • Vyhláška č. 625/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Vyhláška č. 311/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu;
 • Vyhláška MH SR č. 88/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia, spôsob výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie;
 • Vyhláška MH SR č. 99/2015 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri poskytovaní podpornej energetickej služby a garantovanej energetickej služby.

Pre účely implementácie smernice európskeho parlamentu a rady 2012/27/EÚ sú v tomto zákone stanovené povinnosti pre veľké podniky spracovávať energetický audit.

Veľký podnik je povinný:

 • podľa § 14 odst. 1 zákona č. 321/2014 Z.z.:
  • vykonať energetický audit raz za 4 roky;
  • vykonať energetický audit, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva (teda STN EN ISO 50001: „Systém energetického manažérstva“ alebo systému environmentálneho manažérstva (teda STN EN ISO 14001: „Systémy environmentálneho manažérstva“), vypracovaného osobou podľa § 13 v rozsahu podľa § 31 ods. 1 písm. g) druhého bodu.
 • podľa § 32 odst. 17 zákona č. 321/2014 Z.z.:
  • o spracovať energetický audit do 5. decembra 2015 pokiaľ nemá vykonaný energetický audit podľa doterajších predpisov (§ 32 odst. 15 zákona č. 321/2014 Z.z.)

Čo z toho vyplýva?

Veľký podnik, ktorý má zavedený a akreditovanou osobou certifikovaný systém energetického manažérstva alebo systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001, ktorého súčasťou je energetický audit, potom nie je povinný spracovať energetický audit podľa § 14 odst. 1a) zákona č. 321/2014 Z.z..

Postup pri rozširovaní ISO 14001 o ISO 50001 bude zhodný s postupom implementácie iných systémových noriem a budovaní iných integrovaných systémov riadenia:

 • Stanovenie vízie, politiky, energetických zámerov, cieľov a akčných plánov energetického manažérstva;
 • Stanovenie časového horizontu, čiastkových etáp;
 • Stanovenie zodpovednosti, právomocí, povinností v projekte;
 • Vyčíslenie a uvoľnenie zdrojov;
 • Analýza súčasného stavu a stanovenie rozdielu medzi súčasným a cieľovým stavom systému riadenia (porovnanie požiadaviek noriem);
 • Aktualizácia registra právnych (a iných) požiadaviek;
 • Zabezpečenie plnenia požiadaviek (opatrení) z toho vyplývajúcich;
 • Revízia / rozšírenie dokumentácie EMS a doplnenie nových dokumentov podľa požiadaviek normy ISO 50001;
 • Revízia podkladov pre školenia;
 • Školenie zamestnancov z požiadaviek normy a revidovanej dokumentácie;
 • Informácie zainteresovaným stranám (dodávatelia, zákazníci, prenajímatelia...);
 • Zavedenie postupov do praxe (riadenie prevádzky);
 • Školenie interných audítorov podľa nových požiadaviek;
 • Aktualizácia programu interných auditov, realizácia interných auditov;
 • Preskúmanie systému manažmentom;
 • Externý audit certifikačným orgánom a získanie nového certifikátu.

« späť na ISO 50001

AKTUALITY

Revidovaná norma pre systémy manažerstva kvality

12.02.2016Vážení zákazníci/vážení obchodní partneri, radi by sme Vám touto cestou oznámili, že vo...
podrobnosti

Odborné školenia

12.02.2016V súvislosti s revíziami noriem ISO 9001 a ISO 14001 Vás pozývame na odborné školenia, ktoré...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

SKÚŠOBNÉ STREDISKO