česky slovesky

Postup implementácie systému manažérstva spoločenskej zodpovednosti

Proces implementácie požiadaviek normy je možné zhrnúť do desiatich nasledujúcich krokov:

1. stanovenie zodpovedných osôb, rozsahu implementácie, aspektov spoločenskej zodpovednosti v organizácii, zainteresovaných strán;
2. vyhlásenie politiky ako zverejnenie oficiálneho zámeru vedenia;
3. stanovenie cieľov a ukazovateľov;
4. stanovenie základného harmonogramu projektu, termínov, zodpovednosti;
5. hodnotenie súladu stávajúceho stavu systému manažérstva (vnútorného prostredia v organizácii) s požiadavkami normy i relevantných právnych predpisov (kto má zavedenú napr. normu ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001, má veľkú časť hotovú);
6. stanovenie priorít v ďalšej implementácii podľa výsledkov predchádzajúcej etapy, spresnenie základného harmonogramu (niektoré záležitosti budú vyžadovať dlhší čas na prípravu – ako napríklad naplánovanie a realizácia investícií, iné je možné nechať tzv. až „na poslednú chvíľu“ – napr. stiahnutie evidencie poplatkov a pokút z účtovnej evidencie);
7. realizácia harmonogramu, preskúmanie a vyhodnotenie jednotlivých etáp (je možné na poradách vedenia);
8. interný audit, preskúmanie systému manažérstva spoločenskej zodpovednosti vedením;
9. certifikácia;
10. ďalšie zlepšovanie.

« späť na Spoločenská zodpovednosť

AKTUALITY

Revidovaná norma pre systémy manažerstva kvality

12.02.2016Vážení zákazníci/vážení obchodní partneri, radi by sme Vám touto cestou oznámili, že vo...
podrobnosti

Odborné školenia

12.02.2016V súvislosti s revíziami noriem ISO 9001 a ISO 14001 Vás pozývame na odborné školenia, ktoré...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

SKÚŠOBNÉ STREDISKO